Edukacja poprzez kulturę wyzwala wolność myśli i działania

Edukacja poprzez kulturę wyzwala wolność myśli i działania

Konferencję zorganizował Polski Komitet ds. UNESCO we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna, który konferencję otworzył oraz ministrowie kultury Bogdan Zdrojewski i edukacji Katarzyna Hall.

„Edukacja na jak najwyższym poziomie i od najmłodszych lat jest jednym z najważniejszych zadań nowopowstającej Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, za którą odpowiada minister kultury. (…) Strategia to jeden z dziewięciu dokumentów rządowych, który będzie wyznaczał mapy działań do 2020 r.” – mówiła podczas konferencji wiceminister kultury Monika Smoleń.

Smoleń zwróciła uwagę, że edukacja kulturalna jest priorytetem działań resortu kultury. „Najważniejszym działaniem jakie zostało w tym obszarze zrealizowane to m.in. porozumienie ministra kultury z minister edukacji narodowej, dotyczące powrotu lekcji muzyki i plastyki do programu szkół podstawowych i gimnazjalnych” – przypomniała Smoleń.

Zwróciła również uwagę, że uruchomiono program rządowy „Kultura+”, którego celem jest poprawa dostępu do kultury i uczestnictwa w niej.

„Chodzi szczególnie o ułatwienie dostępu do kultury mieszkańcom terenów, na których jest z tym największy problem, a więc w gminach miejsko-wiejskich i na terenach wiejskich. Kultura+ to wspieranie działań najmniejszych instytucji – domów kultury i bibliotek – po to, aby stały się one ważnymi lokalnymi centrami kultury, dostępu do wiedzy i ośrodkami życia społecznego” – zauważyła Smoleń.

Sekretarz generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO prof. Sławomir Ratajski przypomniał, że podczas Światowej Konferencji na temat Edukacji Artystycznej zorganizowanej pod hasłem „Rozwijanie możliwości kreatywnych w XXI wieku” w Lizbonie w 2006 roku opracowano „Mapę Drogową UNESCO dla edukacji artystycznej”. Celem dokumentu było zbadanie roli edukacji artystycznej pod kątem pobudzania kreatywności.

„Jak dowodzą badania uzyskane przez UNESCO, na które powołuje się +Mapa+, zapoznanie osób uczących się z procesami artystycznymi – związanymi z ich własną kulturą – wykształca w człowieku potrzebę kreatywności, zmysł inicjatywy, pobudza wyobraźnię, inteligencję emocjonalną i zdolność krytycznej refleksji, daje +moralną busolę+, a także poczucie niezależności oraz wolność myśli i działania” – wyliczał Ratajski.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Mirosław Sielatycki przypomniał, że 3 lata temu ministrowie resortów kultury i edukacji narodowej popisali list intencyjny w sprawie rozwoju edukacji kulturalnej. W jego opinii dobrą okazją do promowania edukacji kulturalnej i samej kultury jest objęcie polskiego przewodnictwa w Radzie UE. „Takie elementy jak mobilność edukacyjna, kompetencje uczniów, modernizacja uniwersytetów, partnerstwo wschodnie – ich skuteczna realizacja bez wymiaru kulturowego nie jest możliwa” – mówił Sielatycki.

Podczas konferencji odczytano także list minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej. „Obecnie rozwój cywilizacyjny, oparty na przepływie informacji, nie jest możliwy bez aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze, która kształtuje komunikatywność, umiejętność współpracy, otwartość i wyobraźnię, z co za tym idzie – kreatywność i innowacyjność” – napisała Kudrycka.(PAP)

agz/ ls/ krf/

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :