I Konkurs Literacki im. Augustyna Barana

I Konkurs Literacki im. Augustyna Barana

Link do forum związanego z konkursem

Skład Komisji Konkursowej

Protokół z wynikami konkursu

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 23 lipca 2011 r. w Legionowie podczas "Spotkań z witrażami i literaturą"

Laureaci otrzymają stosowne powiadomienia w najbliższych dniach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników i sympatyków konkursu do odwiedzenia Legionowa w dniu 23 lipca 2011, gdzie o godz. 14.00 rozpocznie się w sali widowiskowej Urzędu Miasta spotkanie, podczas którego między innymi nastąpi zakończenie konkursu. 

Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani, to prosimy o zarezerwowanie miejsc (ilość ograniczona) wysyłając e-mail na adres polskiemuzy@polskiemuzy.pl najpóźniej do dnia 10 lipca 2011 r.

Przy okazji informujemy, że w dniach od 22 do 24 lipca 2011 r. podczas "Spotkań z witrażami i literaturą" odbędzie się wiele ciekawych imprez. Szczegółowy program

Regulamin I Konkursu Literackiego im. Augustyna Barana

§ 1
Definicje:
Konkurs – I Konkurs Literacki im. Augustyna Barana
Organizator konkursuPolskie Muzy z siedzibą w Warszawie (03-119) ul. Modlińska 190 lok.135
Fundator – fundatorem nagród jest Organizator konkursu.
Uczestnik konkursu – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie.
Utwór – opowiadanie autorstwa uczestnika konkursu.
Rozpoczęcie konkursu19 listopada 2010 roku
Zakończenie składania utworów31 marca 2011 roku
Ogłoszenie wyników1 lipca 2011 roku
Rozdanie nagródlipiec 2011 roku (termin i miejsce zostaną określone do dnia zakończenia składania utworów).

§ 2
Organizator konkursu ogłasza, że z dniem rozpoczęcia konkursu uczestnicy konkursu mogą składać utwory, aż do dnia zakończenia składania utworów na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.

§ 3
1.  Uczestnik konkursu jest zobowiązany do przesłania na adres organizatora konkursu utworu.
2.  Utwór nadesłany na konkurs musi stanowić od początku do końca oryginalną twórczość uczestnika konkursu, nie może być obciążony prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich.
3.  Utwór nadesłany na konkurs nie może w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworem nie może być tekst, który w całości był publikowany w jakimkolwiek z mediów.
4.  Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków uczestnictwa w konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w  § 3 pkt. 2 lub § 3 pkt.3  uczestnik konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

§ 4
1.  Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać do dnia zakończenia składania utworów swój utwór (decyduje data stempla pocztowego) w postaci wydruku kopii utworu zapisanej na płycie CD  w jako plik w formacie DOC lub DOCX, lub RFT (opracowany np. przez edytor MS Word lub OpenOffice), z którego wydruk został wykonany.
2.  Objętość wydruku nie może przekraczać 100.000 znaków
3.  Nadesłane utwory nie będą odsyłane do autorów.
4.  W konkursie wezmą udział utwory napisane w języku polskim.
5.  Utwór przygotowany wg § 4 pkt.1 musi być oznaczony za pomocą godła uczestnika konkursu. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem na żadnej ze stron, ani na wydruku, ani na płycie CD. (Na płycie CD oznaczenie utworu zawiera godło).
6.  Do utworu należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną godłem uczestnika konkursu. Wewnątrz koperty należy umieścić kartkę z danymi autora i godłem. Dane uczestnika konkursu  muszą zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, rok urodzenia. Wskazane jest umieszczenie również telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
7.  Do dnia ogłoszenia wyników spośród nadesłanych utworów komisja konkursowa wyłoni  7 (siedem) utworów, których autorom przyzna nagrody.
8.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu ogłoszenia wyników. Tytuły nagrodzonych utworów oraz godła uczestników konkursu zostaną opublikowane  na internetowej stronie organizatora konkursu https://www.polskiemuzy.pl.
9.  W konkursie przewidziano następujące nagrody:
·  nagroda I:   1 500 zł
·  nagroda II:   1 000 zł
·  nagroda III:    500 zł
·  4 (cztery) wyróżnienia:    200 zł
10.  Wszystkie nagrodzone utwory zostaną opublikowane przez organizatora konkursu  w nakładzie co najmniej 1 000 egz. oraz otrzymają indywidualny nr ISBN (Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki) i zostaną wprowadzone do sprzedaży detalicznej.
11.  Nagrody pieniężne stanowią zaliczkę na poczet honorarium należnego autorowi z tytułu sprzedaży książki.
12.  Wartości nagród określone w § 4 pkt 9 są wartościami brutto. Organizator konkursu odprowadzi od wartości nagród należny podatek dochodowy zgodnie z obowiązującym prawem przy przekazaniu praw autorskich.
13.  Warunkiem przyznania nagrody jest przekazanie majątkowych praw autorskich do utworu organizatorowi konkursu na terytorium Polski i reszty świata, bez ograniczeń czasowych i na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji audiowizualnej i poza-audiowizualnej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.
14.  Komisja konkursowa ma również prawo do nie przyznania którejkolwiek, jak i wszystkich nagród lub innego rozdziału nagród i wyróżnień.
15.  Organizator nie zwraca nadesłanych prac ani nie odpowiada za zagubienie maszynopisu.
16.  Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie prac, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione w konkursie.

§ 5
1.  Nagrody przyznane uczestnikom konkursu będą przekazywane osobiście w dniu rozdania nagród lub w późniejszym terminie w formie przelewu bankowego.
2.  Nagroda w formie przelewu bankowego będzie przekazana po wskazaniu przez uczestnika konkursu numeru konta bankowego.

§ 6
Decyzja komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

§ 7
1.  Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora konkursu oraz na stronie internetowej https://www.polskiemuzy.pl
2.  Osobą odpowiedzialną za konkurs ze strony organizatora konkursu jest Andrzej Bochacz (adres e-mail andrzej.bochacz@polskiemuzy.pl)
3.  Przesyłając utwór na konkurs, Uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na konkurs, Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
4.  W sytuacjach wyjątkowych organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :