Wiśnicz

Wiśnicz

Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy 713505

Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach:
etap praktyczny: polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne
etap teoretyczny: odbywa się w dwóch częściach; pisemnej i ustnej
1. w części pisemnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu tematów:
– rachunkowość zawodowa
– dokumentacja działalności gospodarczej
– rysunek zawodowy
– zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
– podstawowe zasady ochrony środowiska
– podstawowe przepisy prawa pracy
– podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
– podstawy psychologii i pedagogiki
– metodyka nauczania
2. w części ustnej kandydat odpowiada na pytania z zakresu następujących tematów:
– technologia
– maszynoznawstwo
– materiałoznawstwo

Zawód: witrażownik

I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje:

Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie
Kandydat na mistrza powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować nazewnictwo i określenia dotyczące aktualnych i dawnych wyrobów witrażowych;
1.2. rozpoznawać typowe wyroby wykonane techniką klasyczną ;
1.3. rozróżniać materiały malarskie w witrażownictwie;
1.4. rozróżniać techniki malarskie w witrażu klasycznym
1.5. znać sposoby wypalania i odprężania elementów szklanych witraża;
1.6. rozpoznawać typowe wyroby wykonane techniką Tiffaniego ;
1.7. rozróżniać rodzaje szkieł i materiałów stosowanych do technik witrażowych ;
1.8. rozpoznawać elementy i części wyrobów i oraz sposoby ich łączenia ;
1.9. rozróżniać sposoby montażu i wykańczania witrażu różnymi technikami.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. określać kolejność wykonywania czynności demontażowo-montażowych i napraw wyrobów;
2.2. dobierać właściwe materiały do stosowanej techniki witrażowej ;
2.3. dobierać narzędzia obróbkowe i sprzęt pomocniczy do rodzaju czynności ;
2.4. dobierać luty i czynniki czyszczące stosowane do rodzaju łączonych elementów witraża ;
2.5. sporządzać uproszczone kalkulacje kosztów wykonywania prac witrażowych na podstawie cenników usług.

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. wskazywać zagrożenia występujące podczas pracy z urządzeniami i z substancjami chemicznymi;
3.2. wskazywać sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu w wypadku podczas wykonywania prac witrażowych;
3.3. dobierać środki ochrony indywidualnej do zakresu prac witrażowych;
3.4. stosować przepisy obowiązujące przy pracach wysokościowych.

Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą
Kandydat powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:
1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;
1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Podstawy psychologii i pedagogiki oraz metodyka nauczania
Kandydat na mistrza powinien posiadać wiadomości i rozumieć procesy a w szczególności:
1. Wyjaśniać i oceniać sytuacje stosując się do opisu zagadnień i problemów w obszarze:
1.1. psychologii osobowości:
1.1.1. rozumieć rozwój psychiczny człowieka i czynniki na niego wpływające oraz cechy psychiczne osobowości i jej składniki:
1.1.1.1. charakter i jego cechy, zdolności i uzdolnienia;
1.1.1.2. zainteresowania i skłonności;
1.1.1.3. temperament i jego rodzaje.
1.1.2. znać podejście psychologiczne do uczenia się i procesów poznawczych:
1.1.2.1. przetwarzanie informacji – rodzaje pamięci;
1.1.2.2. czynniki indywidualne wpływające na motywację nauczania;
1.1.2.3. czynniki związane z organizacją nauczania.
1.1.3. znać sposoby postępowania i reagowania w sytuacjach trudnych:
1.1.3.1. stres i frustracja;
1.1.3.2. typy sytuacji trudnych;
1.1.3.3. reakcje na sytuacje trudne.
1.1.3.4. psychologii rozwojowej i wychowawczej:
1.1.4. posiadać wiedzę nt. okresów rozwojowych;
1.1.5. brać pod uwagę czynniki rozwojowe.
1.2. psychologii pracy:
1.2.1. określać wzajemny wpływ i oddziaływanie w układzie człowiek – praca;
1.2.2. znać etapy dostosowania człowieka do pracy:
1.2.2.1. wprowadzenie do pracy;
1.2.2.2. szkolenie zawodowe i doskonalenie.

2. Stosować się do zasad pedagogiki – dydaktyki i metodyki nauczania:
2.1. określać cele nauczania w procesie praktycznej nauki zawodu;
2.2. znać kryteria doboru metod nauczania;
2.3. umieć posługiwać się programem nauczania;
2.4. znać zasady nauczania oraz kontroli i oceny pracy ucznia;
2.5. stosować odpowiednie środki dydaktyczne w procesie kształcenia;
2.6. planować nauczanie wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie;
2.7. stosować się do standardów wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
2.8. dobierać ogniwa i formy organizacyjne pracy dydaktyczno – wychowawczej w kształceniu zawodowym;
2.9. prowadzić dokumentację pedagogiczną w zakładzie szkolącym uczniów.

II. Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w zawodzie, objęte tematem – wykonanie wskazanego witrażu klasycznego – malowanego i wypalanego zgodnie z zamówieniem.

Kandydat powinien umieć:
1. Planować czynności związane z wykonaniem zadania:
1.1. sporządzić plan działania;
1.2. sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, narzędzi;
1.3. wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.

2. Organizować stanowisko pracy:
2.1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
2.2. sprawdzić stan techniczny: maszyn, urządzeń i sprzętu;
2.3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.

3. Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi tematem:
3.1. Wykonanie wskazanego wyrobu witrażowego malowanego i wypalanego zgodnie z zamówieniem:
3.1.1. przygotować materiały do wykonania wyrobu;
3.1.2. przygotować rysunek (karton) w skali 1:1;
3.1.3. przygotować podkładkę do wykonania szablonów lub do cięcia na podkładce ;
3.1.4. dobrać odpowiednie kolory szkła do otrzymanego projektu;
3.1.5. wyciąć elementy szklane;
3.1.6. dokonać korekty elementów szklanych;
3.1.7. przenieść z kartonu rysunek na szkło – konturowy , barwny i patynę;
3.1.8. wypalić i odprężyć elementy szklane malowane;
3.1.9. zestawić elementy witrażu na stanowisku montażowym;
3.1.10. lutować elementy;
3.1.11. wykończyć witraż poprzez kitowanie, zaciskanie, obramowanie;
3.1.12. właściwie posługiwać się sprzętem i narzędziami;
3.1.13. kontrolować jakość wykonywanych prac;
3.1.14. wykonać zadanie w przewidzianym czasie;
3.1.15. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i urządzenia, rozliczyć materiały, zagospodarować odpady.

4. Prezentować efekt wykonanego zadania:
4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania;
4.2. ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematem – wykonanie lub naprawa wskazanego wyrobu witrażowego zgodnie z zamówieniem:
Pomieszczenie spełniające wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyposażony stół montażowy. Stanowisko do krojenia szkła. Narzędzia i pomoce: podstawowy zestaw obróbkowych narzędzi: nóż do krojenia, szczypce, młotek, rozchylacz, lutownica elektryczna, szlifierka. Materiały pomocnicze: odczynniki do lutowania, lut cynowy. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka.

(Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. – tekst jednolity: Dz. U. Z 2002r Nr 112, poz. 979, z późn. zm. Dz. U. z 2003 Nr 137, poz. 1304)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :