„Kościół. Wspólnota w drodze”Josepha Ratzingera we wrześniu po polsku

„Kościół. Wspólnota w drodze”Josepha Ratzingera we wrześniu po polsku

17.08. Kielce (PAP) – Kościół stoi dziś w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa rozbicia na religijne stronnictwa, zgrupowane wokół poszczególnych nauczycieli lub kaznodziejów – napisał kard. Joseph Ratzinger w przedmowie do książki „Kościół. Wspólnota w drodze”. Ukaże się ona we wrześniu po polsku, nakładem wydawnictwa „Jedność”.

„Kościół został zepchnięty na dalszy plan przez +partie+, a my w efekcie dajemy posłuch ludzkim opiniom, a nie wspólnemu słowu Bożemu, które jest ponad wszystkimi i którego gwarantem jest jeden Kościół. Tylko jedność wiary Kościoła i jej wiążący dla każdego z nas charakter zabezpieczają nas przed pójściem za ludzkimi opiniami i przed popieraniem stronnictw o autonomistycznych roszczeniach, sprawiając, że stajemy po stronie Pana i jesteśmy Jemu posłuszni” – napisał kard. Ratzinger w końcowym rozdziale „Partia Chrystusa czy Kościół Jezusa Chrystusa?”.

Z wydanego w 2006 r. w Watykanie włoskiego oryginału „La Chiesa. Una comunita sempre in cammino” przetłumaczył pracę obecnego papieża Dariusz Chodyniecki.

Jak czytamy we wprowadzeniu do książki – udostępnionej PAP przed drukiem przez wydawcę – pytanie o Kościół obraca się dzisiaj w dużej mierze wokół kwestii, w jaki sposób go zmieniać i czynić lepszym. „Kto jednak chce uzdrowić jakiś organizm, powinien przede wszystkim dokładnie zbadać, jak ten organizm jest zbudowany. Poza tym, jeśli pragnie on, by jego działanie nie było ślepe, a co za tym idzie, aby nie było niszczące, powinien najpierw zapytać o to, z czym w istocie ma do czynienia” – napisał w przedmowie Benedykt XVI.

W opinii Ojca Świętego, wola działania w Kościele wymaga szczególnie cierpliwości w dociekaniu, czym jest Kościół, skąd bierze on swój początek i w jakim celu został ustanowiony. Zdaniem papieża, również w obecnym czasie etyka kościelna może być właściwie ukierunkowana tylko wtedy, gdy oświecać ją będzie i prowadzić „logos” (nauka) wiary.

Pierwsze trzy rozdziały książki stanowią materiały do wykładów z teologii, które od 23 do 27 lipca 1990 r. zgromadziły w Rio de Janeiro około stu biskupów z Brazylii. Główny temat tych wykładów dotyczy relacji między Kościołem powszechnym a Kościołem partykularnym, w szczególności zaś prymatu Piotra i jego odniesienia do posługi biskupiej.

Do tych trzech rozdziałów dołączony został tekst, który kard. Joseph Ratzinger wygłosił w październiku 1990 roku – na otwarcie Synodu Biskupów na temat kapłaństwa – jako wprowadzenie do dyskusji o formacji kapłańskiej.

Tom zawiera ponadto wystąpienie o Kościele i reformie kościelnej, które miało miejsce 1 września 1990, na zakończenie corocznego mityngu w Rimini. Kard. Ratzinger włączył do swej książki także konferencję na temat sumienia i prawdy, wygłoszoną najpierw w Dallas w USA, a następnie powtórzoną w Sienie.

Podejmuje ona zagadnienie relacji pomiędzy absolutnym, wiążącym charakterem sumienia wobec Boga i współczesną zależnością eklezjalną, w celu wyjaśnienia fundamentu i granicy tego wewnętrznego związku. „Koncepcja bowiem Kościoła tylko wówczas dotyka jego najgłębszej natury, gdy jasne staje się, do jakiego stopnia Kościół przenika moje wnętrze, moją duszę i sumienie” – podkreśla autor teologicznego studium.

Zamykająca książkę homilia, którą kard. Ratzinger wygłosił w styczniu 1990 r. w seminarium w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych, stara się po raz kolejny wyjaśnić duchowe ukierunkowanie całego tomu. „Mam zatem nadzieję, że w dobie współczesnego kryzysu świadomości kościelnej pozycja ta może stanowić pomoc we właściwym naświetleniu i wyjaśnieniu nurtujących nas problemów” – zwrócił się do czytelników papież.

Katolicka oficyna „Jedność” w Kielcach wydała w 2004 roku książkę Josepha Ratzingera „Wiara, prawda, tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata”, w 2005 r. tegoż autora „Europę. Jej podwaliny dzisiaj i jutro”, a w 2006 – „Nowe porywy Ducha. Ruchy odnowy w Kościele”. (PAP)

Share

Written by:

3 883 Posts

View All Posts
Follow Me :